Podminky používání webových stránek

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání dříve, než začnete webové stránky (dále jen „Stránky“) používat. Používáním Stránek vyjadřujete svůj souhlas s obecnými podmínkami používání a zavazujete se k jejich dodržování. Nesouhlasíte-li s obecnými podmínkami používání, zdržte se prosím používání těchto Stránek.

Spolehlivost uveřejněných informací a odpovědnost

Materiály zveřejněné na Stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné účely. Netvrdí ani nepředstavují žádnou právní či odbornou radu a nelze na ně jako na takové spoléhat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty, které mohou vzniknout spolehnutím se na informace uveřejněné na Stránkách. V plné míře povolené evropským právem vylučujeme veškerou odpovědnost za ztráty či škody přímo či nepřímo způsobené používáním Stránek.

O nás

Stránky dostupné z URL adresy www.eproreal.cz nebo www.staveni-firma-eproreal.cz jsou provozované společností Eproreal s.r.o. (dále jen „My“) se sídlem Praha 9, Kymrova 102, PSČ: 196 00, IČ: 25096648.

Přístup na Stránky

Přístup na Stránky je poskytován na bázi dočasného přístupu. My si vyhrazujeme právo odebírat nebo měnit text, který na Stránkách poskytujeme, bez předchozího upozornění, viz níže. My nejsme odpovědni za to, nebudou-li Stránky z nějakého důvodu kdykoliv a na libovolnou dobu k dispozici.

Vlastnická práva duševního majetku

My jsme vlastníkem a držitelem veškerého duševního majetku na těchto Stránkách a materiálu na nich uveřejněném. Tato díla jsou chráněna autorským zákonem a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Můžete vytisknout jednu kopii, můžete stahovat části z jakékoliv stránky našeho Stránek pro Vaše osobní doporučení nebo upozornit ostatní v rámci Vaší společnost na materiál umístěný na našich Stránkách.

Nesmíte měnit papírové ani digitální kopie veškerých materiálů, které jste vytiskli či stáhli z našich Stránek. Dále nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video či audio záznamy a grafiku odděleně od doprovodného textu. Naše postavení co by autorů zveřejňovaných materiálů na Stránkách musí být vždy uvedeno každým přispěvatelem.

Nesmíte používat žádnou část Stránek pro reklamní účely aniž byste na tyto účely získali licenci od Nás nebo od dalších vlastníků této licence

Pravidelná obměna Stránek

Naším cílem je pravidelně měnit obsah Stránek. Změna může být provedena kdykoliv. Pokud bude třeba, máme právo pozastavit přístup na Stránky nebo ho uzavřít na dobu neurčitou. Jakýkoliv materiál na Stránkách může být zastaralý a My neneseme odpovědnost za jeho aktualizaci

Naše odpovědnost

Neručíme za správnost informací uvěřněných na Stránkách. My a třetí strany s námi spolupracující výslovně vylučují:

 • jakékoliv okolnosti, záruky a jiné podmínky, které by jinak vyplývaly ze zákona a zvykového práva
 • jakoukoliv odpovědnost za přímé, nepřímé či za následně vzniklé škody a ztráty způsobené uživatelem ve spojitosti se Stránkami nebo ve spojitosti s používáním Stránek
 • neschopností používat Stránky, nebo výsledkem používání Stránek, jakýmkoli jiným webovým serverem inzerovaném na našich Stránkách a jakýmkoliv materiálem umístěném na Stránkách.

Dále neneseme žádnou odpovědnost:

 • za ztrátu příjmů nebo výnosů
 • za obchodní ztráty
 • za ušlý zisk nebo smlouvy
 • za ztrátu předpokládaných úspor
 • za ztrátu dat
 • za ztrátu dobrého jména
 • za zbytečné zařizování nebo ztrátu času
 • za jakékoliv další škody všeho druhu vzniklé přečinem, nedbalostí, porušením smlouvy nebo jinak vzniklé

V případě, že tyto podmínky nebrání nárokování náhrady ztráty nebo škody hmotného majetku nebo jiným nárokům za přímé finanční ztráty, které nejsou zahrnuty výše. My neseme plnou odpovědnost za zranění nebo úmrtí vzniklá naší nedbalostí, za úmyslné uvedení v omyl a za jiné případy, které nemohou být v souladu se zákonem vyloučeny z naší odpovědnosti nebo nijak omezeny.

Viry, hacking a jiné trestné činy

Je zakázáno zneužívat Stránek pro zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného nebezpečnéhoa technologicky škodlivého materiálu. Je zákázáno pokoušet se o něoprávněný přístup na Stránky, server, nebo do počítače či databáze spojené s naším serverem. Nesmíte útočit na Stránky přes „denial-of-service“ útoku nebo rozptýleným „denial-of-service“ útokem.

Porušením tohoto ustanovení pácháte trestný čin. Jsme povinni ohlásit každé takové porušení příslušným orgánům a budeme s nimi spolupracovat na dopadení pachatele. V případě porušení tohoto ustanovení automaticky zaniká právo na další používání Stránek.

Neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené „denial-of-service“ útokem, za škody způsobené viry a jiným technologicky škodlivým materiálem, který může napadnout Váš počítač, programy, data a jiné majetkové statky z důvodu používání Stránek, stahování materiálu ze Stránek nebo z důvodu prohlížení stránek inzerovaných na našich Stránkách.

Odkazy na Stránkách

Odkazy na jiné stránky a servery obsažené na Stránkách jsou poskytovány námi a slouží pouze pro informační účely. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto odkazů a jejich zdrojů, a nemáme za ně žádnou odpovědnost za ztráty a škody způsobené jejich používáním. Pokud vstupujete na jiné stránky přes náše Stránky, doporučujeme Vám projít si podmínky používání a politiku ochrany osobních údajů, abyste zajistili jejich dodržení a věděli, jak bude naloženo s Vašimi údaji.

Soudní pravomoc a rozhodné právo

Evropské soudy nebudou mít výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem vzniklým z nebo vyplývajícím z návštěvy Stránek. Tyto obecné podmínky používání a jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý v souvislosti s nimi nebo jejich obsahem (včetně nesmluvních sporů a nároků) bude posuzován a vykládán v souladu s evropským právem.

Změna obecných podmínek používání

Upravením této strany můžeme kdykoliv upravit obecné podmínky použití. My očekáváme, že budete občas kontrolovat tuto stranu kvůli případným změnám, jelikož jste na ně vázáni. Některá opatření obsažená v těchto obecných podmínkách používání mohou být nahrazena jinými opatřeními uveřejněnými kdekoliv na našich Stránkách.

Děkujeme za Vaši návštěvu.